Home

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 12 september 2011.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 12 september 2011.

Hogere voorziening - Middelen - Onjuiste beoordeling van feiten en bewijsmateriaal - Niet-ontvankelijkheid - Toetsing door Hof van beoordeling van feiten en bewijsmateriaal - Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 256, lid 1, tweede alinea, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punten 17-18, 27-28)

2. Hogere voorziening - Middelen - Loutere herhaling van voor Gerecht aangevoerde middelen en argumenten - Ontbreken van aanwijzing van gestelde onjuiste rechtsopvatting - Niet-ontvankelijkheid (Art. 256, lid 1, tweede alinea; VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, sub c) (cf. punten 31, 63)

3. Handelingen van de instellingen - Motivering - Verplichting - Omvang - Besluit tot afwijzing van inschrijving in kader van procedure voor plaatsen van overheidsopdracht voor dienstverlening (Art. 296, tweede alinea, VWEU) (cf. punten 43-44)

4. Overheidsopdrachten van de Europese Unie - Aanbestedingsprocedure - Gunning van opdrachten - Gunningscriteria - Keuze door aanbestedende dienst - Criteria die niet louter kwantitatief zijn - Toelaatbaarheid (Verordening nr. 1605/2002 van de Raad, art. 97, leden 1 en 2) (cf. punten 52, 54)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 19 maart 2010, Evropaïki Dynamiki / Commissie (T-50/05), houdende verwerping van een beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 18 november 2004 waarbij rekwirantes offerte in het kader van de aanbestedingsprocedure voor de analyse, de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van telematicasystemen ter controle van producten waarop accijns wordt geheven, werd afgewezen en waarbij werd besloten tot gunning van de opdracht aan een andere inschrijver

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE wordt verwezen in de kosten.