Home

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 14 april 2011.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 14 april 2011.

Hogere voorziening

-

Middelen

-

Loutere herhaling van voor Gerecht aangevoerde middelen en argumenten

-

Ontbreken van aanwijzing van gestelde onjuiste rechtsopvatting

-

Kennelijke niet-ontvankelijkheid (Art. 256 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, sub c, en 119) (cf. punten 14-17)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 21 oktober 2010, Umbach/Commissie (T-474/08), houdende verwerping van het beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 2 september 2008 waarbij rekwirant de toegang is geweigerd tot bepaalde gegevens in documenten betreffende een overeenkomst tussen rekwirant en de Commissie die betrekking hebben op de medewerking aan de opstelling van een administratief wetboek voor de Russische Federatie in het kader van het TACIS-programma - Verzoek om toegang in verband met het geschil tussen rekwirant en de Commissie ten gevolge van de opzegging van die overeenkomst - Schending van artikel 41, lid 2, sub b, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Dictum

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) D. C. Umbach wordt verwezen in de kosten.