Home

Zaak F-58/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 september 2012 — Allgeier/FRA (Openbare dienst — Bijstandsplicht — Artikel 24 van Statuut — Psychisch geweld — Administratief onderzoek)

Zaak F-58/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 september 2012 — Allgeier/FRA (Openbare dienst — Bijstandsplicht — Artikel 24 van Statuut — Psychisch geweld — Administratief onderzoek)

10.11.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 343/22


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 september 2012 — Allgeier/FRA

(Zaak F-58/10)(1)

(Openbare dienst - Bijstandsplicht - Artikel 24 van Statuut - Psychisch geweld - Administratief onderzoek)

2012/C 343/38

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Timo Allgeier (Wenen, Oostenrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (vertegenwoordigers: M. Kjærum, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om geen gevolg te geven aan de door de verzoekende partij wegens psychisch geweld ingediende klacht. Anderzijds, verzoek om erkenning dat de verzoekende partij slachtoffer is geweest van psychisch geweld door haar meerderen en vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

1)

Het besluit van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 16 oktober 2009 wordt nietig verklaard.

2)

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 5 000 EUR aan Allgeier.

3)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

4)

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Allgeier.