Home

Zaak F-33/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 juni 2011 — Lebedef/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsjaar 2005 — Loopbaanontwikkelingsrapport — AUB van artikel 43 van het Statuut — Rapport opgesteld na arrest in zaak F-36/07 — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Zaak F-33/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 juni 2011 — Lebedef/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsjaar 2005 — Loopbaanontwikkelingsrapport — AUB van artikel 43 van het Statuut — Rapport opgesteld na arrest in zaak F-36/07 — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

6.8.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 232/42


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 juni 2011 — Lebedef/Commissie

(Zaak F-33/10)(1)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordelingsjaar 2005 - Loopbaanontwikkelingsrapport - AUB van artikel 43 van het Statuut - Rapport opgesteld na arrest in zaak F-36/07 - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2011/C 232/75

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1.1.2005 tot en met 31.12.2005, zoals dat is opgesteld na de nietigverklaring ervan door het Gerecht voor ambtenarenzaken in zaak F-36/07

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Lebedef zal alle kosten dragen.