Home

Zaak F-83/10: Beroep ingesteld op 23 september 2010 — Giannakouris/Commissie

Zaak F-83/10: Beroep ingesteld op 23 september 2010 — Giannakouris/Commissie

15.1.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/38


Beroep ingesteld op 23 september 2010 — Giannakouris/Commissie

(Zaak F-83/10)

()

2011/C 13/75

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de aan verzoeker toegekende schooltoelage te verminderen, op grond dat zijn dochter financiële steun van een lidstaat ontvangt in de vorm van een beurs en een lening

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren, ten eerste, het besluit om de aan verzoeker uitgekeerde „schooltoelage” te verminderen, zoals dit volgt uit de salarisafrekening over de maand februari 2010, alsmede de betrokken salarisafrekening, voor zover daarbij de „schooltoelage” gedeeltelijk wordt verminderd; ten tweede, het besluit van de Commissie van 26 februari 2010 betreffende de vermindering van de aan verzoeker betaalde „schooltoelage” en de inhouding van een bedrag van 770,85 EUR daarop, welke inhouding is vermeld op de salarisafrekening over de maand maart 2010; ten derde, de salarisafrekening over de maand maart 2010, waarbij de aan verzoeker uitgekeerde „schooltoelage” is verminderd en met terugwerkende kracht een bedrag van 770,85 EUR is ingehouden; ten vierde, de salarisafrekeningen over de maanden april tot en met augustus 2010, voor zover deze een gedeeltelijke vermindering van de „schooltoelage” bevatten en, ten vijfde, het besluit van de Commissie van 9 juli 2010 waarbij de klacht uitdrukkelijk is afgewezen;

verzoeker met rente de ingehouden bedragen terugbetalen;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.