Home

Zaak F-121/10: Beroep ingesteld op 19 november 2010 — Heath/ECB

Zaak F-121/10: Beroep ingesteld op 19 november 2010 — Heath/ECB

29.1.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 30/67


Beroep ingesteld op 19 november 2010 — Heath/ECB

(Zaak F-121/10)

()

2011/C 30/133

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michael Heath (Southampton, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers pensioenafrekeningen over de maand januari 2010 en volgende, voor zover daarbij na de aanpassing van de pensioenen voor 2010 een pensioenverhoging van 0,6 % wordt toegepast, en vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de pensioenafrekeningen over de maand januari 2010 en volgende, voor zover daarbij een pensioenverhoging van 0,6 % wordt toegepast, teneinde een verhoging van 2,1 % toe te passen die is berekend volgens een regelmatige GSA;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten van 11 mei 2010 respectievelijk 9 september 2010 tot afwijzing van de verzoeken om een heronderzoek en van de door verzoeker ingediende klachten;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het verschil tussen de pensioenverhoging van 0,6 % die verzoeker vanaf januari 2010 ten onrechte is toegekend en die waarop hij recht had, dat wil zeggen een verhoging van 1,5 % per maand vanaf januari 2010; betaling van rente over die bedragen vanaf de dag dat zij verschuldigd waren tot de dag van de daadwerkelijke betaling, welke rente moet worden berekend op basis van de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met 2 punten;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding van 5 000 EUR voor de materiële schade die verzoeker als gevolg van het verlies aan koopkracht heeft geleden;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een ex aequo et bono berekend bedrag van 5 000 EUR ter vergoeding van verzoekers immateriële schade;

verwijzing van de ECB in de kosten.