Home

Zaak T-180/10: Beroep ingesteld op 16 april 2010 - Nickel Institute/Commissie

Zaak T-180/10: Beroep ingesteld op 16 april 2010 - Nickel Institute/Commissie

Beroep ingesteld op 16 april 2010 - Nickel Institute/Commissie

Partijen

Verzoekende partij: Nickel Institute (Toronto, Canada) (vertegenwoordigers: K. Nordlander, advocaat en H. Pearson, Solicitor)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

- het beroep tot nietigverklaring ontvankelijk verklaren;

- beschikking SG.E3/HP/psi - Ares(2010)65824 van de Commissie van 8 februari 2010, waarbij zij heeft geweigerd volledige toegang te verschaffen tot bepaalde documenten waarom verzoekster had verzocht krachtens verordening (EG) nr. 1049/2001 [1], nietig verklaren, en

- de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Met het onderhavige beroep vordert verzoekster ingevolge artikel 263 VWEU nietigverklaring van beschikking SG.E3/HP/psi - Ares(2010)65824 van de Commissie van 8 februari 2010 waarbij zij heeft geweigerd volledige toegang te verschaffen tot bepaalde documenten waarom verzoekster had verzocht krachtens verordening (EG) nr. 1049/2001. De beschikking bevestigde onder meer:

- de beslissing van de directeur-generaal ad interim van de juridische dienst van de Commissie tot weigering om volledige toegang te verlenen tot zeven documenten waarin deze dienst zijn opvatting over het ontwerp voor richtlijn 2008/58/EG van de Commissie [2] heeft gegeven;

- de beslissing van de directeur van directoraat D van het DG Milieu tot weigering om volledige toegang te verlenen tot twee documenten waarin de opvattingen van andere DG's van de Commissie over het ontwerp voor richtlijn 2008/58/EG zijn weergegeven; en

- dat de Commissie geen enkel document en geen enkele optekening of briefwisseling (daaronder begrepen vervolgdocumenten of commentaren) in bezit heeft waarin de juridische dienst zijn standpunt over het ontwerp voor richtlijn 2009/2/EG van de Commissie [3] geeft.

Tot staving van haar vorderingen voert verzoekster de volgende middelen aan:

Om te beginnen heeft de secretaris-generaal van de Commissie met betrekking tot een aantal van de gevraagde documenten blijk gegeven van een kennelijk onjuiste beoordeling en artikel 4, lid 2, tweede streepje, van verordening (EG) nr. 1049/2001 geschonden in zijn uitlegging van de uitzondering betreffende de bescherming van juridisch advies.

Voorts heeft de secretaris-generaal van de Commissie met betrekking tot één van de gevraagde documenten blijk gegeven van een kennelijk onjuiste beoordeling en artikel 4, lid 2, tweede streepje, van verordening (EG) nr. 1049/2001 geschonden in zijn uitlegging van de uitzondering betreffende de bescherming van gerechtelijke procedures.

Ten slotte heeft secretaris-generaal van de Commissie blijk gegeven van een kennelijk onjuiste beoordeling en artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 1049/2001 geschonden door niet de documenten te identificeren waarin de juridische dienst zijn standpunt over het ontwerp voor richtlijn 2009/2/EG geeft, en door geen toegang tot deze documenten te verlenen.

[1] Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145, blz. 43).

[2] Richtlijn 2008/58/EG van de Commissie van 21 augustus 2008 tot dertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB L 246, blz. 1).

[3] Richtlijn 2009/2/EG van de Commissie van 15 januari 2009 tot eenendertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB L 11, blz. 6).

--------------------------------------------------