Home

Zaak C-232/10: Beroep ingesteld op 10 mei 2010 - Europese Commissie/Republiek Polen

Zaak C-232/10: Beroep ingesteld op 10 mei 2010 - Europese Commissie/Republiek Polen

Beroep ingesteld op 10 mei 2010 - Europese Commissie/Republiek Polen

(Zaak C-232/10)

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Nijenhuis en L. Habiak, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen

Conclusies

- vaststellen dat de Republiek Polen door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2007/44/EG [1] van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

- de Republiek Polen verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 2007/44/EG in nationaal recht is op 21 maart 2009 verstreken.

[1] PB L 247, blz. 1.

--------------------------------------------------