Home

Zaak C-315/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal da Relação do Porto (Portugal) op 1 juli 2010 - Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Cayman Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

Zaak C-315/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal da Relação do Porto (Portugal) op 1 juli 2010 - Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Cayman Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal da Relação do Porto (Portugal) op 1 juli 2010 - Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Cayman Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

(Zaak C-315/10)

Verwijzende rechter

Tribunal da Relação do Porto

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Cayman Ltd

Verwerende partijen: Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

Prejudiciële vragen

1. Vormt het feit dat de Portugese rechterlijke instanties zich op grond van nationaliteit onbevoegd hebben verklaard om kennis te nemen van een vordering met betrekking tot een schuldvordering, een belemmering voor de in de artikelen 6, punt 1, en [28] van verordening nr. 44/2001 [1] bedoelde samenhang tussen vorderingen, wanneer bij de Portugese rechterlijke instanties nog een vordering is ingesteld, met een beroep op de actio pauliana, waarbij zowel de schuldenaar als de derde-verkrijger - in casu van een schuldvordering - alsook de in Portugal gevestigde depositarissen van de aan de derde-verkrijger overgedragen schuldvordering zijn opgeroepen, zodat de gegeven beslissing ten aanzien van hen allen geldt?

2. Indien het antwoord op de vraag ontkennend luidt, kan artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 in casu dan vrij worden toegepast?

[1] Verordening (EG) van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1).

--------------------------------------------------