Home

Zaak C-611/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 23 december 2010 - Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse

Zaak C-611/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 23 december 2010 - Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 23 december 2010 - Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse

(Zaak C-611/10)

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Waldemar Hudzinski

Verwerende partij: Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse

Prejudiciële vraag

Moet artikel 14 bis, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 [1] aldus worden uitgelegd dat het de overeenkomstig deze bepaling niet bevoegde lidstaat hoe dan ook de bevoegdheid ontneemt om overeenkomstig zijn nationale recht gezinsbijslagen toe te kennen aan de slechts tijdelijk op zijn grondgebied tewerkgestelde werknemer, wanneer noch de werknemer zelf, noch zijn kinderen in de niet bevoegde staat wonen of daar hun gewone verblijfplaats hebben?

[1] Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149, blz. 2).

--------------------------------------------------