Home

Zaak T-94/10: Arrest van het Gerecht van 7 maart 2013 — Rütgers Germany e.a./ECHA ( „REACH — Identificatie van antraceenolie als zeer zorgwekkende stof — Beroep tot nietigverklaring — Handeling waartegen beroep kan worden ingesteld — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Rechtstreekse geraaktheid — Ontvankelijkheid — Gelijke behandeling — Evenredigheid” )

Zaak T-94/10: Arrest van het Gerecht van 7 maart 2013 — Rütgers Germany e.a./ECHA ( „REACH — Identificatie van antraceenolie als zeer zorgwekkende stof — Beroep tot nietigverklaring — Handeling waartegen beroep kan worden ingesteld — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Rechtstreekse geraaktheid — Ontvankelijkheid — Gelijke behandeling — Evenredigheid” )

20.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/30


Arrest van het Gerecht van 7 maart 2013 — Rütgers Germany e.a./ECHA

(Zaak T-94/10)(1)

(REACH - Identificatie van antraceenolie als zeer zorgwekkende stof - Beroep tot nietigverklaring - Handeling waartegen beroep kan worden ingesteld - Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt - Rechtstreekse geraaktheid - Ontvankelijkheid - Gelijke behandeling - Evenredigheid)

2013/C 114/47

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Duitsland), Rütgers Belgium NV (Zelzate, België), Deza, a.s. (Valašske Meziříčí, Tsjechië), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spanje) en Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk K. Van Maldegem en R. Cana, advocaten, en P. Sellar, solicitor, vervolgens K. Van Maldegem en R. Cana)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (vertegenwoordigers: M. Heikkilä en W. Broere, gemachtigden, bijgestaan door J. Stuyck, advocaat)

Voorwerp

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van het op 13 januari 2010 bekendgemaakte besluit van ECHA om antraceenolie (EG nr. 292-602-7) te identificeren als een stof die voldoet aan de criteria van artikel 57 van verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396, blz. 1, met rectificatie in PB 2007, L 136, blz. 3), overeenkomstig artikel 59 van deze verordening

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA en Bilbaína de Alquitranes, SA worden verwezen in de kosten.