Home

Zaak T-338/10: Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Commissie/Tornasol Films

Zaak T-338/10: Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Commissie/Tornasol Films

23.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/47


Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Commissie/Tornasol Films

(Zaak T-338/10)

()

2010/C 288/89

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: A.-M. Rouchaud-Joët, gemachtigde, bijgestaan door R. Alonso Pérez-Villanueva, advocaat)

Verwerende partij: Tornasol Films, SA (Madrid, Spanje)

Conclusies

verweerster veroordelen tot betaling aan verzoekster van een bedrag van 19 554,00 EUR, vermeerderd met een vertragingsrente van 5 % per jaar met ingang van 14 april 2009, en

Tornasol Films, SA verwijzen in alle kosten van de onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep betreft de gestelde niet-nakoming van de overeenkomst tussen de Commissie en verweerster in het kader van het programma MEDIA Plus.

Die overeenkomst bepaalt dat de begunstigde de tegenwaarde van het als communautaire steun ontvangen bedrag binnen 30 dagen na het begin van de productie op een speciale rekening moet storten en binnen zes maanden na datzelfde tijdstip aan de Commissie een plan voor de herinvestering van dat bedrag moet voorleggen.

Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster aan dat:

verweerster deze contractuele verplichtingen niet is nagekomen, hoewel zij geen opmerkingen heeft gemaakt en zij ook geen verzet heeft aangetekend tegen de door de Commissie verzonden debetnota;

volgens het bepaalde in de overeenkomst de Commissie in geval van schending van de hierin opgenomen verplichtingen door de begunstigde deze overeenkomst kan ontbinden en de teruggaaf van de als financiële bijdrage betaalde bedragen kan vorderen;

ondanks de verschillende rappel- en aanmaningsbrieven verweerster de toegekende middelen niet heeft terugbetaald.