Home

Zaak T-427/10: Beroep ingesteld op 16 september 2010 — Trefilerías Quijano/Commissie

Zaak T-427/10: Beroep ingesteld op 16 september 2010 — Trefilerías Quijano/Commissie

20.11.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 317/38


Beroep ingesteld op 16 september 2010 — Trefilerías Quijano/Commissie

(Zaak T-427/10)

()

2010/C 317/69

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Spanje) (vertegenwoordigers: E. González Díaz en A. Tresandí Blanco, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

beschikking C(2010) 4387 def. van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 2010 in zaak COMP/38.344 — Voorspanstaal) krachtens artikel 263 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie nietig verklaren;

subsidiair, de bij die beschikking aan verzoekster opgelegde geldboete krachtens artikel 261 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie nietig verklaren of verminderen, en

de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

In de onderhavige procedure wordt opgekomen tegen dezelfde beschikking als die in zaak T-426/10, Moreda Riviere Trefilerías/Commissie.

De middelen en voornaamste argumenten komen overeen met die in voornoemde zaak.

Verzoekster betwist dat haar verantwoordelijkheid treft voor de gestelde schending van artikel 101 VWEU.