Home

Zaak C-28/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 september 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Communautair douanewetboek — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikel 204, lid 1, sub a — Stelsel van douane-entrepots — Ontstaan van douaneschuld door niet-nakoming van verplichting — Te late inschrijving in voorraadadministratie van informatie inzake uitslag van goederen uit douane-entrepot)

Zaak C-28/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 september 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Communautair douanewetboek — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikel 204, lid 1, sub a — Stelsel van douane-entrepots — Ontstaan van douaneschuld door niet-nakoming van verplichting — Te late inschrijving in voorraadadministratie van informatie inzake uitslag van goederen uit douane-entrepot)

17.11.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 355/4


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 september 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Zaak C-28/11)(1)

(Communautair douanewetboek - Verordening (EEG) nr. 2913/92 - Artikel 204, lid 1, sub a - Stelsel van douane-entrepots - Ontstaan van douaneschuld door niet-nakoming van verplichting - Te late inschrijving in voorraadadministratie van informatie inzake uitslag van goederen uit douane-entrepot)

2012/C 355/05

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Eurogate Distribution GmbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Finanzgericht Hamburg — Uitlegging van artikel 204, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302, blz. 1) — Te late inschrijving in de boekhouding van informatie inzake de uitslag van goederen uit het douane-entrepot — Toelaatbaarheid van het ontstaan van een douaneschuld als sanctie voor deze niet-nakoming

Dictum

Artikel 204, lid 1, sub a, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005, moet aldus worden uitgelegd dat bij niet-communautaire goederen de niet-nakoming van de verplichting om de uitslag van de goederen uit een douane-entrepot in de daartoe bestemde voorraadadministratie in te schrijven, en dit uiterlijk op het tijdstip van deze uitslag, een douaneschuld voor deze goederen doet ontstaan, zelfs in geval van wederuitvoer.