Home

Zaak C-159/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a. (Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 1, lid 2, sub a en d — Diensten — Onderzoek en beoordeling van aardbevingsgevoeligheid van ziekenhuizen — Overeenkomst tussen twee openbare lichamen, waaronder universiteit — Lichaam dat als ondernemer kan worden aangemerkt — Overeenkomst onder bezwarende titel — Vergoeding die niet hoger is dan gemaakte kosten)

Zaak C-159/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a. (Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 1, lid 2, sub a en d — Diensten — Onderzoek en beoordeling van aardbevingsgevoeligheid van ziekenhuizen — Overeenkomst tussen twee openbare lichamen, waaronder universiteit — Lichaam dat als ondernemer kan worden aangemerkt — Overeenkomst onder bezwarende titel — Vergoeding die niet hoger is dan gemaakte kosten)

16.2.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 46/4


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a.

(Zaak C-159/11)(1)

(Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 1, lid 2, sub a en d - Diensten - Onderzoek en beoordeling van aardbevingsgevoeligheid van ziekenhuizen - Overeenkomst tussen twee openbare lichamen, waaronder universiteit - Lichaam dat als ondernemer kan worden aangemerkt - Overeenkomst onder bezwarende titel - Vergoeding die niet hoger is dan gemaakte kosten)

2013/C 46/06

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento

Verwerende partijen: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-economica (OICE), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Consiglio di Stato — Uitlegging van de artikelen 1, lid 2, sub a en d, 2 en 28 van en bijlage II, categorieën 8 en 12, bij richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114) — Gunning buiten een aanbestedingsprocedure — Verrichting van een dienst bestaande in het onderzoek en de beoordeling van de aardbevingsgevoeligheid van bepaalde ziekenhuizen — Overeenkomsten tussen twee overheidsinstanties, waarbij de dienstverrichter een universiteit is — Overeenkomsten onder bezwarende titel, waarbij de vergoeding niet hoger is dan de gemaakte kosten

Dictum

Het Unierecht inzake overheidsopdrachten staat in de weg aan een nationale regeling op basis waarvan zonder oproep tot inschrijving een overeenkomst kan worden gesloten waarbij openbare lichamen onderling een samenwerking tot stand brengen wanneer — hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan — een dergelijke overeenkomst niet ertoe strekt de uitvoering te verzekeren van een taak van algemeen belang die op deze lichamen gezamenlijk rust, de overeenkomst niet uitsluitend wordt beheerst door overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van doelstellingen van algemeen belang, of de overeenkomst een particuliere dienstverrichter kan bevoordelen tegenover zijn concurrenten.