Home

Zaak C-168/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 februari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Manfred Beker, Christa Beker/Finanzamt Heilbronn (Vrij verkeer van kapitaal — Inkomstenbelasting — Inkomsten uit kapitaal — Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting — Dividenden gedistribueerd door in lidstaten en derde landen gevestigde vennootschappen — Berekening maximaal met nationale inkomstenbelasting te verrekenen buitenlandse bronbelasting — Niet-inaanmerkingneming van kosten ingevolge persoonlijke situatie of privésfeer — Rechtvaardiging)

Zaak C-168/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 februari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Manfred Beker, Christa Beker/Finanzamt Heilbronn (Vrij verkeer van kapitaal — Inkomstenbelasting — Inkomsten uit kapitaal — Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting — Dividenden gedistribueerd door in lidstaten en derde landen gevestigde vennootschappen — Berekening maximaal met nationale inkomstenbelasting te verrekenen buitenlandse bronbelasting — Niet-inaanmerkingneming van kosten ingevolge persoonlijke situatie of privésfeer — Rechtvaardiging)

20.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/9


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 februari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Manfred Beker, Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

(Zaak C-168/11)(1)

(Vrij verkeer van kapitaal - Inkomstenbelasting - Inkomsten uit kapitaal - Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - Dividenden gedistribueerd door in lidstaten en derde landen gevestigde vennootschappen - Berekening maximaal met nationale inkomstenbelasting te verrekenen buitenlandse bronbelasting - Niet-inaanmerkingneming van kosten ingevolge persoonlijke situatie of privésfeer - Rechtvaardiging)

2013/C 114/11

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Manfred Beker, Christa Beker

Verwerende partij: Finanzamt Heilbronn

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Bundesfinanzhof — Uitlegging van artikel 56 EG — Nationale wettelijke regeling ter zake van belasting op de inkomsten van natuurlijke personen op grond waarvan de in het buitenland betaalde belasting slechts in mindering kan worden gebracht op het gedeelte van de nationale inkomstenbelasting dat verband houdt met de buitenlandse inkomsten — Methode voor de vaststelling van dat gedeelte van de nationale inkomstenbelasting waarbij de aftrekbare bijzondere uitgaven en buitengewone lasten tevens proportioneel worden toegewezen aan de buitenlandse inkomsten, hetgeen resulteert in een overeenkomstige verlaging van het maximumbedrag voor de aftrek van de in het buitenland betaalde belasting

Dictum

Artikel 63 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een regeling van een lidstaat, op grond waarvan de buitenlandse belasting — in het kader van een stelsel ter voorkoming van dubbele belasting — in het geval van onbeperkt belastingplichtigen van wie de buitenlandse inkomsten in de bronstaat worden onderworpen aan een met de door die lidstaat geheven inkomstenbelasting overeenstemmende belasting, aldus met de inkomstenbelasting in die lidstaat wordt verrekend, dat de verschuldigde inkomstenbelasting over het in die lidstaat belastbare inkomen — met inbegrip van de buitenlandse inkomsten — wordt vermenigvuldigd met de verhouding tussen deze buitenlandse inkomsten en de som van de inkomsten, zonder bij deze som rekening te houden met bijzondere uitgaven en buitengewone lasten als kosten in de privésfeer of kosten ingevolge de persoonlijke of gezinssituatie.