Home

Zaak C-476/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — HK Danmark, optredend voor Glennie Kristensen/Experian A/S (Beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 21, lid 1 — Richtlijn 2000/78/EG — Artikel 6, leden 1 en 2 — Bedrijfspensioenverzekering — Leeftijdsafhankelijke progressiviteit van bijdragen)

Zaak C-476/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — HK Danmark, optredend voor Glennie Kristensen/Experian A/S (Beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 21, lid 1 — Richtlijn 2000/78/EG — Artikel 6, leden 1 en 2 — Bedrijfspensioenverzekering — Leeftijdsafhankelijke progressiviteit van bijdragen)

23.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 344/12


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — HK Danmark, optredend voor Glennie Kristensen/Experian A/S

(Zaak C-476/11)(1)

(Beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 21, lid 1 - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 6, leden 1 en 2 - Bedrijfspensioenverzekering - Leeftijdsafhankelijke progressiviteit van bijdragen)

2013/C 344/18

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Vestre Landsret

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: HK Danmark, optredend voor Glennie Kristensen

Verwerende partij: Experian A/S

In tegenwoordigheid van: Beskæftigelsesministeriet

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Vestre Landsret — Uitlegging van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303, blz. 16) — Rechtvaardiging van verschillen in behandeling op grond van leeftijd — Vaststelling, in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid, van een toetredingsleeftijd of van een leeftijd voor het verkrijgen van het recht op pensioen- of invaliditeitsuitkeringen — Algemene vrijstelling van ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid, mits dit niet leidt tot discriminatie op grond van geslacht, of vrijstelling enkel voor de aansluiting bij regelingen inzake sociale zekerheid — Nationale rechtsregeling op grond waarvan een werkgever, als bestanddeel van het salaris, pensioenbijdragen kan betalen die hoger worden naargelang de leeftijd van de werknemer

Dictum

Het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd, dat is vervat in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en nader is uitgewerkt in richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, en meer in het bijzonder de artikelen 2 en 6, lid 1, van deze richtlijn, moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een bedrijfspensioenverzekering op basis waarvan een werkgever, als bestanddeel van het salaris, pensioenbijdragen betaalt die hoger worden naargelang van de leeftijd van de werknemer, mits het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling op grond van leeftijd passend en noodzakelijk is om een legitieme doelstelling te bereiken. Het staat aan de verwijzende rechter om dit na te gaan.