Home

Zaak C-627/11: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 27 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Înalta Curte de Casație și Justiție — Roemenië) — SC „AUGUSTUS” Iași SRL/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Prejudiciële verwijzing — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Zaak C-627/11: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 27 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Înalta Curte de Casație și Justiție — Roemenië) — SC „AUGUSTUS” Iași SRL/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (Prejudiciële verwijzing — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

13.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/5


Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 27 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Înalta Curte de Casație și Justiție — Roemenië) — SC „AUGUSTUS” Iași SRL/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

(Zaak C-627/11)(1)

(Prejudiciële verwijzing - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2013/C 108/09

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Înalta Curte de Casație și Justiție

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SC „AUGUSTUS” Iași SRL

Verwerende partij: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Înalta Curte de Casație și Justiție — Uitlegging van verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (PB L 161, blz. 87) en van verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (PB L 161, blz. 1) — Intrekking en terugvordering, bij onregelmatigheden, van de communautaire financiële bijstand die uit hoofde van het SAPARD-programma is verleend — Subsidiabiliteit van de uitgaven — Geval van overmacht — Rechtvaardiging — Begrippen „economische efficiëntie” en „rentabiliteit”

Dictum

Het door Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal (Roemenië) bij beslissing van 3 november 2011 ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing is kennelijk niet-ontvankelijk.