Home

Zaak C-8/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Oldenburg (Duitsland) op 6 januari 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG

Zaak C-8/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Oldenburg (Duitsland) op 6 januari 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG

9.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/2


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Oldenburg (Duitsland) op 6 januari 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG

(Zaak C-8/11)

2011/C 113/03

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Oldenburg — Duitsland

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Johann Bilker e.a.

Verwerende partij: EWE AG

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 1, lid 2, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten(1), aldus worden uitgelegd dat wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen ook dan niet onder de bepalingen van deze richtlijn vallen wanneer een verkoper in zijn contractvoorwaarden verwijst naar wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die zijn vastgesteld voor een andere verbruikersgroep en een ander type overeenkomst? Strekt bij niet-toepasselijkheid van de richtlijn de uitsluiting van de toepassing zich ook uit tot het in artikel 5 vervatte gebod van duidelijkheid en begrijpelijkheid?

2)

Moeten artikel 5, eerste volzin, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, en artikel 3, lid 3, vierde volzin van richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003(2) betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, aldus worden uitgelegd dat van een „duidelijk en begrijpelijk” beding geen sprake is, respectievelijk geen „hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van algemene contractvoorwaarden” gewaarborgd is wanneer een verkoper ter rechtvaardiging van een recht op eenzijdige wijziging van de prijs wil aanvoeren dat hij in zijn algemene verkoopvoorwaarden globaal verwijst naar een verordening die is vastgesteld voor een andere verbruikersgroep en een ander type overeenkomst en waarvan bovendien de relevante norm voor het recht op prijswijziging niet aan het transparantiegebod voldoet?