Home

Zaak C-136/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Schienen-Control Kommission Wien (Oostenrijk) op 18 maart 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

Zaak C-136/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Schienen-Control Kommission Wien (Oostenrijk) op 18 maart 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

11.6.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 173/5


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Schienen-Control Kommission Wien (Oostenrijk) op 18 maart 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

(Zaak C-136/11)

2011/C 173/09

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Schienen-Control Kommission Wien

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Westbahn Management GmbH

Verwerende partij: ÖBB Infrastruktur AG

Prejudiciële vragen

1)

Dient artikel 8, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage II, deel II, van verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer(1), aldus te worden uitgelegd dat de informatie over de belangrijkste aansluitende diensten naast de in de dienstregeling voorziene vertrektijden ook de bekendmaking van vertragingen en uitvallen van aansluitende treinen moet omvatten?

2)

Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:

Dient artikel 5 gelezen in samenhang met bijlage II bij de richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur(2), in het licht van artikel 8, lid 2, gelezen in samenhang met bijlage II, deel II, van verordening (EG) nr. 1371/2007, aldus te worden uitgelegd dat de infrastructuurbeheerder verplicht is de spoorwegonderneming zonder discriminatie realtimegegevens van treinen van andere spoorwegondernemingen ter beschikking te stellen, voor zover het bij deze treinen gaat om de belangrijkste aansluitende diensten in de zin van bijlage II, deel II, van verordening (EG) nr. 1371/2007?