Home

Zaak C-206/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 2 mei 2011 — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

Zaak C-206/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 2 mei 2011 — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

30.7.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 226/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 2 mei 2011 — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

(Zaak C-206/11)

2011/C 226/20

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberste Gerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Georg Köck

Verwerende partij: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

Prejudiciële vraag

Staan de artikelen 3, lid 1, en 5, lid 5, van richtlijn 2005/29/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG en van verordening (EG) nr. 2006/2004 („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), of andere bepalingen van deze richtlijn, in de weg aan een nationale regeling volgens welke de aankondiging van een uitverkoop zonder toestemming van het bevoegde bestuur niet is toegestaan en bijgevolg in het kader van een gerechtelijke procedure moet worden verboden, zonder dat het misleidende, agressieve of anderszins oneerlijke karakter van deze handelspraktijk door de rechterlijke instantie in het concrete geval hoeft te worden aangetoond?