Home

Zaak C-463/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) op 6 september 2011 — L/M

Zaak C-463/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) op 6 september 2011 — L/M

3.12.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 355/8


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) op 6 september 2011 — L/M

(Zaak C-463/11)

2011/C 355/13

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: L

Verwerende partij: M

Prejudiciële vraag

Overschrijdt een lidstaat de grenzen van de beoordelingsmarge die hem toekomt krachtens artikel 3, leden 4 en 5, van richtlijn 2001/42/EG(1), wanneer hij met betrekking tot gemeentelijke stadsontwikkelingsplannen die het gebruik bepalen van kleine gebieden op lokaal niveau en het kader vormen voor de toekenning van toekomstige projectvergunningen, doch niet vallen onder artikel 3, lid 2, van deze richtlijn, door het vaststellen van een bijzonder soort stadsontwikkelingsplan, dat wordt gekenmerkt door een oppervlaktegebonden drempel en een kwalitatieve voorwaarde, met inachtneming van de toepasselijke criteria van bijlage II bij de richtlijn bepaalt dat bij de opstelling van een dergelijk stadsontwikkelingsplan wordt afgezien van de procedurevoorschriften inzake milieubeoordeling die normaal gesproken gelden voor stadsontwikkelingsplannen, en voorts dat een schending van deze procedurevoorschriften, erin bestaande dat de gemeente ten onrechte heeft besloten dat de kwalitatieve voorwaarde niet van toepassing is, irrelevant is voor de geldigheid van een bijzonder soort stadsontwikkelingsplan?