Home

Zaak C-468/11: Beroep ingesteld op 13 september 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

Zaak C-468/11: Beroep ingesteld op 13 september 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

19.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 340/11


Beroep ingesteld op 13 september 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-468/11)

2011/C 340/19

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Braun en S. Pardo Quintillán, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje

Conclusies

vaststellen dat het Koninkrijk Spanje,

door ondernemingen die een dienst of een netwerk aanbieden in het kader van de algemene machtiging, een bijdrage ter financiering van de Spaanse radio- en televisieomroep „Corporación de Radio y Televisión Española” (RTVE) te doen betalen en in dat verband te voorzien in een aantal voorwaarden en uitzonderingen alsook in bepaalde mechanismen voor de overdracht van extra inkomsten, en

door het voornemen om wijzigingen in de algemene machtigingen aan te brengen niet op passende wijze bekend te maken en de belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en consumenten, geen adequate termijn ter beschikking te stellen om hun standpunt met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen kenbaar te maken,

niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten krachtens de artikelen 12 en 14, lid 1, van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn)(1);

het Koninkrijk Spanje verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens de Commissie is artikel 5 van de Wet financiering RTVE in strijd met artikel 12 van de machtigingsrichtlijn. In artikel 5 van die wettelijke regeling hebben de Spaanse autoriteiten een heffing vastgesteld („aportación” (bijdrage) genoemd), die wordt geheven over de bruto-inkomsten van aanbieders van elektronische communicatie met een bepaalde geografische reikwijdte, zonder daarbij rekening te houden met de beginselen en vereisten van artikel 12 van de machtigingsrichtlijn.

Derhalve is de Commissie van mening dat het Koninkrijk Spanje zijn verplichtingen krachtens artikel 14, lid 1, van de machtigingsrichtlijn niet is nagekomen, door het voornemen om wijzigingen in de algemene machtigingen aan te brengen niet op passende wijze bekend te maken en de belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en consumenten, geen adequate termijn ter beschikking te stellen om hun standpunt met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen kenbaar te maken.