Home

Zaak C-616/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 30 november 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

Zaak C-616/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 30 november 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

10.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/14


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 30 november 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

(Zaak C-616/11)

2012/C 73/26

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberster Gerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Verein für Konsumenteninformation

Verwerende partij: T-Mobile Austria GmbH

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 52, lid 3, van richtlijn 2007/64/EG(1) in die zin worden uitgelegd dat het ook van toepassing is op de contractuele verhouding tussen een exploitant van een mobieletelefoonnetwerk als begunstigde van de betaling en zijn particuliere klanten (consumenten) als betalers?

2)

Moeten een door de betaler eigenhandig ondertekend betalingsformulier respectievelijk de op een ondertekend betalingsformulier berustende procedure voor het verstrekken van overschrijvingsopdrachten alsmede de overeengekomen procedure voor het verstrekken van betalingsopdrachten bij onlinebanking (telebanking), worden aangemerkt als „betaalinstrument” in de zin van artikel 4, punt 23, en artikel 52, lid 3, van richtlijn 2007/64/EG?

3)

Moet artikel 52, lid 3, van richtlijn 2007/64/EG in die zin worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de toepassing van een nationale wettelijke regeling die voorziet in een algemeen verbod — dat met name geen onderscheid maakt tussen de verschillende betaalinstrumenten — op het innen van vergoedingen door de begunstigde van de betalingen?