Home

Zaak C-646/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2011 door 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer, uitgebreid) van 27 september 2011 in zaak T-30/03 RENV: 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Europese Commissie

Zaak C-646/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2011 door 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer, uitgebreid) van 27 september 2011 in zaak T-30/03 RENV: 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Europese Commissie

3.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 65/6


Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2011 door 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer, uitgebreid) van 27 september 2011 in zaak T-30/03 RENV: 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Europese Commissie

(Zaak C-646/11 P)

2012/C 65/11

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: 3F, voorheen Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (vertegenwoordigers: P. Torbøl, advokat, V. Edwards)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Koninkrijk Denemarken

Conclusies

Rekwirant verzoekt het Hof:

het arrest van het Gerecht in zijn geheel te vernietigen,

de zaak zelf af te doen,

de Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirant vordert vernietiging van het bestreden arrest op de volgende gronden:

het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting in zijn uitlegging en toepassing van de rechtspraak betreffende de duur van een inleidende onderzoeksprocedure krachtens artikel 108, lid 3, VWEU.

het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting in zijn uitlegging en toepassing van de rechtspraak over de betekenis van „ernstige moeilijkheden” en over de vaststelling of dergelijke moeilijkheden al dan niet bestaan.

het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door na te laten om te antwoorden op het middel van rekwirant betreffende de schending van het beginsel van behoorlijk bestuur; subsidiair heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de rechtspraak over het beginsel van behoorlijk bestuur onjuist uit te leggen en toe te passen.