Home

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 19 januari 2012. # Purple Parking Ltd en Airparks Services Ltd tegen Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Verenigd Koninkrijk. # Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering - Belastingen - btw - Zesde richtlijn - Artikel 28, lid 2, sub a - Artikel 28, lid 3, sub b - Vrijstelling van bepaalde vervoerdiensten - Verrichting waarbij parkeerdienst wordt gecombineerd met passagiersvervoer van parkeerterrein naar luchthaven - Vraag of deze prestatie uit twee verschillende dan wel uit één enkele dienst bestaat - Beginsel van fiscale neutraliteit. # Zaak C-117/11.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 19 januari 2012. # Purple Parking Ltd en Airparks Services Ltd tegen Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Verenigd Koninkrijk. # Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering - Belastingen - btw - Zesde richtlijn - Artikel 28, lid 2, sub a - Artikel 28, lid 3, sub b - Vrijstelling van bepaalde vervoerdiensten - Verrichting waarbij parkeerdienst wordt gecombineerd met passagiersvervoer van parkeerterrein naar luchthaven - Vraag of deze prestatie uit twee verschillende dan wel uit één enkele dienst bestaat - Beginsel van fiscale neutraliteit. # Zaak C-117/11.

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 19 januari 2012 — Purple Parking en Airparks Services/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Zaak C‑117/11)

„Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Belastingen — Btw — Zesde richtlijn — Artikel 28, lid 2, sub a — Artikel 28, lid 3, sub b — Vrijstelling van bepaalde vervoerdiensten — Handeling waarbij parkeerdienst wordt gecombineerd met vervoer van reizigers van parkeerterrein naar luchthaven — Vraag of deze prestatie uit twee verschillende dan wel uit één enkele dienst bestaat — Beginsel van fiscale neutraliteit”

Fiscale bepalingen — Harmonisatie van wetgevingen — Omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Dienstverrichtingen — Handelingen die uit verschillende elementen bestaan — Diensten bestaande uit, enerzijds, parkeren van voertuigen op buiten luchthaven gelegen parkeerterrein, en anderzijds, vervoer van reizigers tussen dit parkeerterrein en luchthaven — Handeling die als een enkele samengestelde prestatie moet worden aangemerkt (Richtlijnen nrs. 77/388 en 92/111 van de Raad) (cf. punt 41, dictum 1)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Uitlegging van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) — Mogelijkheid voor lidstaten om vrijstellingen met teruggaaf van betaalde voorbelasting te handhaven — Nationale regeling die een vrijstelling met teruggaaf van voorbelasting voor bepaalde vervoerdiensten handhaaft — Dienstverstrekker die vliegtuigreizigers parkeergelegenheid voor hun auto aanbiedt in combinatie met vervoer tussen het parkeerterrein en de luchthaven — Dient dit voor btw-doeleinden als één enkele prestatie dan wel als verschillende prestaties te worden aangemerkt?

Dictum

De Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 92/111/EEG van de Raad van 14 december 1992, dient aldus te worden uitgelegd dat, voor de vaststelling van het toepasselijke btw-tarief, diensten waarbij een parkeerplaats voor een voertuig op een parkeerterrein buiten de luchthaven ter beschikking wordt gesteld („off-airport parking”) en de passagiers van dit voertuig tussen dat parkeerterrein en de betrokken luchthaventerminal worden vervoerd, in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding moeten worden aangemerkt als één enkele samengestelde prestatie waarin de parkeerdienst prevaleert.