Home

Zaak F-89/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 juni 2013 — Goetz/Comité van de Regio’s (Openbare dienst — Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Beroep tot schadevergoeding — Ontvankelijkheid — Aanvang van termijn om te handelen — Onderzoek van OLAF — Administratief onderzoek — Tuchtprocedure voor tuchtraad — Verplichting voor administratie om zorgvuldig te handelen — Duur van tuchtprocedure — Aansprakelijkheid wegens inleiding van tuchtprocedure die zonder sanctie is afgesloten)

Zaak F-89/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 juni 2013 — Goetz/Comité van de Regio’s (Openbare dienst — Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Beroep tot schadevergoeding — Ontvankelijkheid — Aanvang van termijn om te handelen — Onderzoek van OLAF — Administratief onderzoek — Tuchtprocedure voor tuchtraad — Verplichting voor administratie om zorgvuldig te handelen — Duur van tuchtprocedure — Aansprakelijkheid wegens inleiding van tuchtprocedure die zonder sanctie is afgesloten)

31.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/43


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 juni 2013 — Goetz/Comité van de Regio’s

(Zaak F-89/11)(1)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Niet-contractuele aansprakelijkheid - Beroep tot schadevergoeding - Ontvankelijkheid - Aanvang van termijn om te handelen - Onderzoek van OLAF - Administratief onderzoek - Tuchtprocedure voor tuchtraad - Verplichting voor administratie om zorgvuldig te handelen - Duur van tuchtprocedure - Aansprakelijkheid wegens inleiding van tuchtprocedure die zonder sanctie is afgesloten)

2013/C 252/73

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, België) (vertegenwoordigers: N. Lhoëst en A.-A. Minet, advocaten)

Verwerende partij: Comité van de Regio’s (vertegenwoordigers: J. C. Cañoto Argüelles, gemachtigde, bijgestaan door B. Cambier, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Comité van de Regio’s tot afwijzing van verzoekers krachtens artikel 90, lid 1, van het Statuut ingediende verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij in het kader van een administratieve en tuchtprocedure zou hebben geleden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Goetz draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.