Home

Zaak F-31/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 maart 2012 — BI/Cedefop (Openbare dienst — Beroepstermijn — Taal van afwijzing van klacht)

Zaak F-31/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 maart 2012 — BI/Cedefop (Openbare dienst — Beroepstermijn — Taal van afwijzing van klacht)

28.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/27


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 maart 2012 — BI/Cedefop

(Zaak F-31/11)(1)

(Openbare dienst - Beroepstermijn - Taal van afwijzing van klacht)

2012/C 126/51

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BI (Evosmos, Griekenland) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (vertegenwoordigers: M. Fuchs, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de directrice van Cedefop om verzoekers aanstelling te beëindigen en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

BI zal alle kosten dragen.