Home

Zaak F-141/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 mei 2013 Marcuccio/Commissie ( „Openbare dienst — Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering — Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax — Handtekening van advocaat die verschilt van die op het originele, per post verzonden verzoekschrift — Te laat ingesteld beroep — Kennelijke niet-ontvankelijkheid” )

Zaak F-141/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 mei 2013 Marcuccio/Commissie ( „Openbare dienst — Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering — Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax — Handtekening van advocaat die verschilt van die op het originele, per post verzonden verzoekschrift — Te laat ingesteld beroep — Kennelijke niet-ontvankelijkheid” )

31.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/50


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 mei 2013 Marcuccio/Commissie

(Zaak F-141/11)(1)

(Openbare dienst - Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering - Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax - Handtekening van advocaat die verschilt van die op het originele, per post verzonden verzoekschrift - Te laat ingesteld beroep - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2013/C 252/90

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker de achterstallige bezoldiging over de maanden september tot en met december 2010 en januari 2011 te betalen

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.