Home

Zaak C-61/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte di Appello di Trento (Italië) op 10 februari 2011 - Strafzaak tegen El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Zaak C-61/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte di Appello di Trento (Italië) op 10 februari 2011 - Strafzaak tegen El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte di Appello di Trento (Italië) op 10 februari 2011 - Strafzaak tegen El Dridi Hassen alias Karim Soufi

(Zaak C-61/11)

Verwijzende rechter

Corte di Appello di Trento

Partij in de strafzaak

El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Prejudiciële vragen

Staan de artikelen 15 en 16 van richtlijn 2008/115/EG [1] er, gelet op het beginsel van loyale samenwerking, dat als nuttige werking het bereiken van de doelstellingen van de richtlijn heeft, en de beginselen van evenredigheid, adequaatheid en gegrondheid van de straf, aan in de weg

1) dat de overtreding van een tussenstap van de bestuurlijke terugkeerprocedure strafrechtelijk wordt bestraft alvorens die procedure is voltooid, met een beroep op de strengste bestuursrechtelijke dwangmaatregel die nog mogelijk is?

2) dat het loutere gebrek aan medewerking van de betrokkene aan de uitzettingsprocedure, in het bijzonder wanneer hij het eerste verwijderingsbevel van de bestuurlijke autoriteit niet naleeft, wordt bestraft met een gevangenisstraf die tot vier jaar kan bedragen?

[1] PB L 348, blz. 98.

--------------------------------------------------