Home

Zaak C-151/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 28 maart 2011 - Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel

Zaak C-151/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 28 maart 2011 - Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 28 maart 2011 - Condor Flugdienst GmbH/Jürgen Dörschel

(Zaak C-151/11)

Verwijzende rechter

Landgericht Frankfurt am Main

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Condor Flugdienst GmbH

Verwerende partij: Jürgen Dörschel

Prejudiciële vragen

1) Heeft de luchtreiziger recht op een compensatiebetaling uit hoofde van artikel 7 van de verordening [1] wanneer de vlucht na vertrek overeenkomstig de dienstregeling wordt onderbroken, en het vliegtuig vooraleer de luchthaven van bestemming is bereikt terugkeert naar de vertrekluchthaven en daarna opnieuw vertrekt met een vertraging die relevant is voor de compensatiebetaling?

2) Wordt de vlucht reeds onderbroken indien het vervoer na het sluiten van de vliegtuigdeuren niet wordt voortgezet? Vanaf wanneer is geen sprake van een uitgestelde start, maar van een onderbreking van de start?

[1] Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappel?ke regels inzake compensatie en b?stand aan luchtreizigers b? instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91, PB L 46, blz. 1.

--------------------------------------------------