Home

Zaak T-404/11: Arrest van het Gerecht van 17 april 2013 — TCMFG/Raad ( „Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout” )

Zaak T-404/11: Arrest van het Gerecht van 17 april 2013 — TCMFG/Raad ( „Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout” )

1.6.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 156/40


Arrest van het Gerecht van 17 april 2013 — TCMFG/Raad

(Zaak T-404/11)(1)

(Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie - Bevriezing van tegoeden - Motiveringsplicht - Kennelijke beoordelingsfout)

2013/C 156/73

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) (Teheran, Iran) (vertegenwoordiger: K. Kleinschmidt, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bishop en J.-P. Hix, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Erlbacher en T. Scharf, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van besluit 2011/299/GBVB van de Raad van 23 mei 2011 houdende wijziging van besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 136, blz. 65), voor zover het verzoekster betreft.

Dictum

1)

Besluit 2011/299/GBVB van de Raad van 23 mei 2011 houdende wijziging van besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran, wordt nietig verklaard, voor zover het Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) betreft.

2)

De gevolgen van besluit 2011/299 worden gehandhaafd, voor zover dit besluit TCMFG betreft, voor een periode van maximaal twee maanden en tien dagen vanaf de datum van de uitspraak van het onderhavige arrest.

3)

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten en die van TCMFG.

4)

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen.