Home

Zaak C-514/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Salzburg — Oostenrijk) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg (Vrij verkeer van werknemers — Artikel 45 VWEU — Verordening (EU) nr. 492/2011 — Artikel 7, lid 1 — Nationale regeling op grond waarvan tijdvakken van beroepsactiviteit vervuld bij andere werkgevers dan Land Salzburg gedeeltelijk in aanmerking worden genomen — Beperking van vrij verkeer van werknemers — Rechtvaardigingsgronden — Dwingende redenen van algemeen belang — Doel van personeelsbinding — Bestuurlijke vereenvoudiging — Transparantie)

Zaak C-514/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Salzburg — Oostenrijk) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg (Vrij verkeer van werknemers — Artikel 45 VWEU — Verordening (EU) nr. 492/2011 — Artikel 7, lid 1 — Nationale regeling op grond waarvan tijdvakken van beroepsactiviteit vervuld bij andere werkgevers dan Land Salzburg gedeeltelijk in aanmerking worden genomen — Beperking van vrij verkeer van werknemers — Rechtvaardigingsgronden — Dwingende redenen van algemeen belang — Doel van personeelsbinding — Bestuurlijke vereenvoudiging — Transparantie)

15.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 45/15


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Salzburg — Oostenrijk) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg

(Zaak C-514/12)(1)

(Vrij verkeer van werknemers - Artikel 45 VWEU - Verordening (EU) nr. 492/2011 - Artikel 7, lid 1 - Nationale regeling op grond waarvan tijdvakken van beroepsactiviteit vervuld bij andere werkgevers dan Land Salzburg gedeeltelijk in aanmerking worden genomen - Beperking van vrij verkeer van werknemers - Rechtvaardigingsgronden - Dwingende redenen van algemeen belang - Doel van personeelsbinding - Bestuurlijke vereenvoudiging - Transparantie)

2014/C 45/26

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesgericht Salzburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH

Verwerende partij: Land Salzburg

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Landesgericht Salzburg — Uitlegging van artikel 45 VWEU en artikel 7, lid 1, van verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PB L 141, blz. 1) — Beloning van arbeidscontractanten in openbare dienst van een lidstaat — Nationale regeling op grond waarvan de bij een bepaalde werkgever in de openbare sector vervulde tijdvakken van beroepsactiviteit volledig in aanmerking worden genomen, maar de bij andere werkgevers in de openbare of particuliere sector vervulde tijdvakken van beroepsactiviteit slechts gedeeltelijk en slechts indien zij na een bepaalde leeftijd zijn vervuld in aanmerking worden genomen

Dictum

Artikel 45 VWEU en artikel 7, lid 1, van verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie moeten aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling op grond waarvan voor de vaststelling van de peildatum voor de overgang van werknemers van een lokale overheid naar hogere salarisgroepen van hun categorie, de tijdvakken van beroepsactiviteit die ononderbroken bij deze lokale overheid zijn vervuld, volledig in aanmerking worden genomen, terwijl elk ander tijdvak van beroepsactiviteit slechts gedeeltelijk in aanmerking wordt genomen.