Home

Zaak C-5/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Lleida (Spanje) op 3 januari 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Zaak C-5/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Lleida (Spanje) op 3 januari 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

31.3.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 98/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Lleida (Spanje) op 3 januari 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Zaak C-5/12)

2012/C 98/16

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Social de Lleida

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Marc Betriu Montull

Verwerende partij: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciële vragen

1)

Is een nationale regeling, meer bepaald artikel 48, vierde alinea, van het Estatuto de los Trabajadores, die het recht op moederschapsverlof bij geboorte, in aansluiting op de periode van zes weken na de bevalling en behoudens de gevallen waarin er sprake is van gevaar voor de gezondheid van de moeder, als een oorspronkelijk en autonoom recht toekent aan de in loondienst werkzame moeder en als een daarvan afgeleid recht aan de in loondienst werkzame vader, die slechts aanspraak kan maken op dat verlof wanneer de moeder eveneens werkneemster is en ervoor kiest een bepaald gedeelte van het verlof door de vader te laten opnemen, in strijd met richtlijn 76/207/EEG(1) van de Raad en richtlijn 96/34/EG(2) van de Raad?

2)

Is een nationale regeling, meer bepaald artikel 48, vierde alinea, van het Estatuto de los Trabajadores, die bij geboorte van een kind het recht op schorsing van de arbeidsovereenkomst met behoud van de arbeidsplaats en een vergoeding ten laste van de sociale zekerheid, als een oorspronkelijk recht toekent aan de moeder en niet aan de vader, ook niet nadat de periode van zes weken na de bevalling is verstreken en behoudens de gevallen waarin er sprake is van gevaar voor de gezondheid van de moeder, zodat het verlof van een werknemer in loondienst afhankelijk is van de voorwaarde dat de moeder van het kind eveneens werkneemster in loondienst is, in strijd met het beginsel van gelijke behandeling dat elke discriminatie op grond van geslacht verbiedt?

3)

Is een nationale regeling, meer bepaald artikel 48, vierde alinea, van het Estatuto de los Trabajadores, die in geval van adoptie van een kind het recht op schorsing van de arbeidsovereenkomst met behoud van de arbeidsplaats en een vergoeding ten laste van de sociale zekerheid, als een oorspronkelijk recht toekent aan vaders die werknemer in loondienst zijn, aan vaders daarentegen die werknemer in loondienst zijn en een biologisch kind krijgen, geen eigen, autonoom en van het recht van de moeder onafhankelijk recht op die schorsing toekent, maar uitsluitend een van het recht van de moeder afgeleid recht, in strijd met het beginsel van gelijke behandeling, dat elke discriminatie verbiedt?