Home

Zaak C-189/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 23 april 2012 — Eridania Sadam SpA/AGEA en Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Zaak C-189/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 23 april 2012 — Eridania Sadam SpA/AGEA en Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

30.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/14


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 23 april 2012 — Eridania Sadam SpA/AGEA en Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

(Zaak C-189/12)

2012/C 194/22

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Eridania Sadam SpA

Verwerende partijen: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Prejudiciële vragen

1)

Moeten de artikelen 3 en 4 van verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006(1) en artikel 4 van verordening (EG) nr. 968/2006 van de Commissie van 27 juni 2006(2) aldus worden uitgelegd dat installaties die door de suikerproducenten worden gebruikt voor de verpakking van suiker met het oog op de verkoop ervan niet onder het begrip „productie-installaties” vallen, en derhalve in geval van installaties als silo’s van geval tot geval moet worden onderzocht of zij verband houden met de „productielijn” of met andere activiteiten dan de productie, zoals verpakking?

2)

Subsidiair, is artikel 4 van verordening (EG) nr. 968/2006 van de Commissie van 27 juni 2006 ongeldig tegen de achtergrond van de artikelen 3 en 4 van verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 en de hogere voorschriften en beginselen van primair Europees recht, als het aldus wordt uitgelegd dat de in lid 1, sub a en b, bedoelde installaties ook de installaties omvatten die door suikerproducenten worden gebruikt voor de verpakking van suiker met het oog op de verkoop ervan, aangezien de evidente doelstelling van verordening nr. 320/2006 is de productiecapaciteit van de suikerproducent af te bouwen en niet de mogelijkheid uit de sluiten dat de producent actief is in de sector van de verkoop ervan met behulp van suikerquota van andere installaties of ondernemingen?

3)

Meer subsidiair, zijn de artikelen 3 en 4 van verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 en artikel 4 van verordening (EG) van de Commissie van 27 juni 2006 geldig tegen de achtergrond van de hogere voorschriften en beginselen van primair Europees recht, indien zij aldus worden uitgelegd dat het begrip „productie-installaties” of „rechtstreeks verband houden met de productie” zich mede uitstrekt tot installaties die door suikerproducenten worden gebruikt voor de verpakking van suiker met het oog op de verkoop ervan?