Home

Zaak C-305/12: Beroep ingesteld op 26 juni 2012 — Europese Commissie/Slowaakse Republiek

Zaak C-305/12: Beroep ingesteld op 26 juni 2012 — Europese Commissie/Slowaakse Republiek

8.9.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/6


Beroep ingesteld op 26 juni 2012 — Europese Commissie/Slowaakse Republiek

(Zaak C-305/12)

2012/C 273/10

Procestaal: Slowaaks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Hetsch, D. Düsterhaus, A. Tokár, gemachtigden)

Verwerende partij: Slowaakse Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Slowaakse Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om haar nationale recht aan te passen aan richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens artikel 40 van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Slowaakse Republiek krachtens artikel 260, lid 3 VWEU een dwangsom opleggen van 17 136 EUR per dag vanaf de dag van uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak wegens niet-nakoming van de verplichting, de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zij heeft vastgesteld om haar nationale recht aan richtlijn 2008/98/EG aan te passen;

de Slowaakse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 12 december 2010 verstreken.