Home

Zaak C-356/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 27 juli 2012 — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

Zaak C-356/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 27 juli 2012 — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

12.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/25


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 27 juli 2012 — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

(Zaak C-356/12)

2013/C 9/41

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Wolfgang Glatzel

Verwerende partij: Freistaat Bayern

Prejudiciële vraag

Is punt 6.4 van bijlage III bij richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs(1), in de versie van richtlijn 2009/113/EG van de Commissie van 25 augustus 2009(2), verenigbaar met de artikelen 20, 21, lid 1, en 26, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, nu die bepaling — zonder dat een uitzondering mogelijk is — van aanvragers van een rijbewijs van de categorieën C1 en C1E ook dan een minimale gezichtsscherpte van 0,1 voor het minder goede oog vereist wanneer deze personen met beide ogen zien en bij gebruik van beide ogen over een normaal gezichtsveld beschikken?