Home

Zaak C-442/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 3 oktober 2012 — Jan Sneller tegen DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Zaak C-442/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 3 oktober 2012 — Jan Sneller tegen DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/30


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 3 oktober 2012 — Jan Sneller tegen DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Zaak C-442/12)

2013/C 9/49

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker: Jan Sneller

Verweerster: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Prejudiciële vragen

1)

Laat artikel 4, lid 1, van richtlijn 87/344/EEG(1) toe dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn polissen regelt dat rechtsbijstand in gerechtelijke of administratieve procedures in beginsel zal worden verleend door werknemers van de verzekeraar, tevens nog bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbij standverlener slechts onder de dekking vallen indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed?

2)

Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure rechtsbijstand wel of niet verplicht is?