Home

Zaak F-117/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2012 — AD/Commissie (Openbare dienst — Termijnoverschrijding — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Zaak F-117/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2012 — AD/Commissie (Openbare dienst — Termijnoverschrijding — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

16.2.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 46/32


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2012 — AD/Commissie

(Zaak F-117/12)

(Openbare dienst - Termijnoverschrijding - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2013/C 46/66

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AD (Brussel, België) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Openbare dienst — Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekers partner geen diplomatieke status te verlenen en van het besluit om bepaalde reiskosten van die partner niet te vergoeden alsmede verzoek om schadevergoeding

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

AD draagt zijn eigen kosten.