Home

Zaak T-503/12: Arrest van het Gerecht van 4 september 2015 — Verenigd Koninkrijk/Commissie („EOGFL — Afdeling ‚Garantie’ — ELGF en Elfpo — Aan financiering onttrokken uitgaven — Bedrijfstoeslagregeling — Essentiële controles — Aanvullende controles”)

Zaak T-503/12: Arrest van het Gerecht van 4 september 2015 — Verenigd Koninkrijk/Commissie („EOGFL — Afdeling ‚Garantie’ — ELGF en Elfpo — Aan financiering onttrokken uitgaven — Bedrijfstoeslagregeling — Essentiële controles — Aanvullende controles”)

19.10.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/15


Arrest van het Gerecht van 4 september 2015 — Verenigd Koninkrijk/Commissie

(Zaak T-503/12)(1)

((„EOGFL - Afdeling ‚Garantie’ - ELGF en Elfpo - Aan financiering onttrokken uitgaven - Bedrijfstoeslagregeling - Essentiële controles - Aanvullende controles”))

(2015/C 346/16)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Murrell, vervolgens E. Jenkinson en M. Holt en ten slotte Holt, gemachtigden, bijgestaan door D. Wyatt, QC, en V. Wakefield, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: N. Donnelly, P. Rossi en K. Skelly, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit 2012/500/EU van de Commissie van 6 september 2012 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 244, blz. 11), voor zover dat besluit betrekking heeft op vier van de in de bijlage erbij opgenomen posten inzake een forfaitaire correctie van 5 %, die is toegepast op de in Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk) in de begrotingsjaren 2008, ten belope van 2 77 231,60 EUR en 1 3 6 71 588,90 EUR, en 2009, ten belope van 2 70 398,26 EUR en 1 5 8 44 193,29 EUR, verrichte uitgaven

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zal naast zijn eigen kosten de door de Europese Commissie gemaakte kosten dragen.