Home

Zaak T-564/12: Arrest van het Gerecht van 8 september 2015 — Ministry of Energy of Iran/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Onjuiste beoordeling — Schending van de grondrechten — Evenredigheid”)

Zaak T-564/12: Arrest van het Gerecht van 8 september 2015 — Ministry of Energy of Iran/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Onjuiste beoordeling — Schending van de grondrechten — Evenredigheid”)

19.10.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/15


Arrest van het Gerecht van 8 september 2015 — Ministry of Energy of Iran/Raad

(Zaak T-564/12)(1)

((„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie - Bevriezing van tegoeden - Motiveringsplicht - Rechten van de verdediging - Recht op effectieve rechterlijke bescherming - Onjuiste beoordeling - Schending van de grondrechten - Evenredigheid”))

(2015/C 346/17)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (vertegenwoordiger: M. Lester, barrister)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bishop en A. de Elera, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van besluit 2012/635/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 houdende wijziging van besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 282, blz. 58) en uitvoeringsverordening (EU) nr. 945/2012 van de Raad van 15 oktober 2012 houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (PB L 282, blz. 16)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Ministry of Energy of Iran wordt verwezen in de kosten.