Home

Zaak T-116/12: Beroep ingesteld op 12 maart 2012 — Tioxide Europe e.a./Raad

Zaak T-116/12: Beroep ingesteld op 12 maart 2012 — Tioxide Europe e.a./Raad

28.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 126/25


Beroep ingesteld op 12 maart 2012 — Tioxide Europe e.a./Raad

(Zaak T-116/12)

2012/C 126/47

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Tioxide Europe Ltd (Billingham, Verenigd Koninkrijk), Tioxide Europe Srl (Scarlino, Italië), Tioxide Europe SL (Huelva, Spanje), en Huntsman (Holdings) Netherlands BV (Rotterdam, Nederland) (vertegenwoordiger: D. Arts, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

nietigverklaring van verordening (EU) nr. 1344/2011 van de Raad van 19 december 2011 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw-, visserij- en industrieproducten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1255/96 (PB L 349, blz.1), voor zover daarbij het invoerrecht wordt geschorst dat wordt geheven op titaandioxide met de kristalstructuur van rutiel, bevattende: 90 of meer gewichtspercenten titaandioxide, niet meer dan 4 gewichtspercenten aluminiumhydroxide, niet meer dan 6 gewichtspercenten siliciumdioxide, van GN-code 3206 11 00;

verwijzing van verweerder in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van het beroep voeren verzoeksters drie middelen aan:

1)

Eerste middel: ontoereikende motivering

De Raad heeft de schorsing van het invoerrecht met betrekking tot de betrokken producten ontoereikend gemotiveerd;

2)

Tweede middel: kennelijk onjuiste beoordeling

Verordening nr. 1344/2011 schendt de artikelen 31 VWEU en 32 VWEU, doordat de Raad een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt door zich te baseren op een onwettig voorstel van de Commissie, zonder verder onderzoek van de relevante feiten;

3)

Derde middel: schending van het evenredigheidsbeginsel

De Raad heeft het evenredigheidsbeginsel geschonden, doordat hij bij de bestreden verordening rechten heeft geschorst, in plaats van te kiezen voor de minst belastende maatregel waarover hij beschikte, te weten een tariefcontingent, aangezien in de Unie „identieke, gelijkwaardige of vervangende producten” werden vervaardigd.