Home

Zaak C-343/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 5 maart 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho de Leiria — Portugal) — Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade para as Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT) (Prejudiciële verwijzing — Regeling voor fusies van naamloze vennootschappen — Richtlijn 78/855/EEG — Fusie door overneming — Artikel 19 — Gevolgen — Overgang van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap — Inbreuk die de overgenomen vennootschap vóór de fusie heeft gemaakt — Vaststelling van de inbreuk bij bestuurlijk besluit na die fusie — Nationaal recht — Overgang van de aansprakelijkheid voor inbreuken van de overgenomen vennootschap — Toelaatbaarheid)

Zaak C-343/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 5 maart 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho de Leiria — Portugal) — Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade para as Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT) (Prejudiciële verwijzing — Regeling voor fusies van naamloze vennootschappen — Richtlijn 78/855/EEG — Fusie door overneming — Artikel 19 — Gevolgen — Overgang van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap — Inbreuk die de overgenomen vennootschap vóór de fusie heeft gemaakt — Vaststelling van de inbreuk bij bestuurlijk besluit na die fusie — Nationaal recht — Overgang van de aansprakelijkheid voor inbreuken van de overgenomen vennootschap — Toelaatbaarheid)

27.4.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/6


Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 5 maart 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho de Leiria — Portugal) — Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade para as Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

(Zaak C-343/13)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Regeling voor fusies van naamloze vennootschappen - Richtlijn 78/855/EEG - Fusie door overneming - Artikel 19 - Gevolgen - Overgang van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap - Inbreuk die de overgenomen vennootschap vóór de fusie heeft gemaakt - Vaststelling van de inbreuk bij bestuurlijk besluit na die fusie - Nationaal recht - Overgang van de aansprakelijkheid voor inbreuken van de overgenomen vennootschap - Toelaatbaarheid))

(2015/C 138/06)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal do Trabalho de Leiria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Modelo Continente Hipermercados SA

Verwerende partij: Autoridade para as Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

Dictum

Artikel 19, lid 1, van de Derde richtlijn 78/855/EEG van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende betreffende fusies van naamloze vennootschappen, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009, moet aldus worden uitgelegd dat een „fusie door overneming” in de zin van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn tot gevolg heeft dat de verplichting tot betaling van een boete die na die fusie bij definitief besluit is opgelegd voor inbreuken op het arbeidsrecht die de overgenomen vennootschap vóór de fusie heeft gemaakt, wordt overgedragen op de overnemende vennootschap.