Home

Zaak C-480/13: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Prejudiciële verwijzing — Tariefindeling — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Posten 3204, 3212 en 3822 — Stof die na een chemische reactie en blootstelling aan laserlicht een fluorescerend effect geeft, aan de hand waarvan witte bloedcellen worden geanalyseerd)

Zaak C-480/13: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Prejudiciële verwijzing — Tariefindeling — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Posten 3204, 3212 en 3822 — Stof die na een chemische reactie en blootstelling aan laserlicht een fluorescerend effect geeft, aan de hand waarvan witte bloedcellen worden geanalyseerd)

15.9.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/24


Arrest van het Hof (Negende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Zaak C-480/13)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Tariefindeling - Gemeenschappelijk douanetarief - Gecombineerde nomenclatuur - Posten 3204, 3212 en 3822 - Stof die na een chemische reactie en blootstelling aan laserlicht een fluorescerend effect geeft, aan de hand waarvan witte bloedcellen worden geanalyseerd))

2014/C 315/35

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Sysmex Europe GmbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Dictum

De gecombineerde nomenclatuur die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1810/2004 van 7 september 2004, moet aldus worden uitgelegd dat een uit oplosmiddelen en een polymethinesubstantie samengesteld product dat textiel weliswaar lichtjes en kortstondig kan kleuren, maar in feite niet wordt gebruikt voor zijn kleurend vermogen en uitsluitend bedoeld is om witte bloedcellen te analyseren aan de hand van de ionenbinding die zich voordoet met bepaalde bestanddelen van deze bloedcellen, die bij bestraling met laserlicht tijdelijk een fluorescerende werking krijgen, valt onder post 3822 van deze gecombineerde nomenclatuur, die betrekking heeft op reageermiddelen voor laboratoriumgebruik.