Home

Zaak C-256/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van beroep te Antwerpen (België) op 10 mei 2013 — Provincie Antwerpen tegen Belgacom NV van publiek recht

Zaak C-256/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van beroep te Antwerpen (België) op 10 mei 2013 — Provincie Antwerpen tegen Belgacom NV van publiek recht

20.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 207/26


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van beroep te Antwerpen (België) op 10 mei 2013 — Provincie Antwerpen tegen Belgacom NV van publiek recht

(Zaak C-256/13)

2013/C 207/42

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hof van beroep te Antwerpen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Provincie Antwerpen

Verweerster: Belgacom NV van publiek recht

Prejudiciële vraag

Moet(en) artikel 6 en/of artikel 13 van richtlijn 2002/20/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en diensten (Machtigingsrichtlijn) aldus worden uitgelegd dat zij/het in de weg staan/staat dat het een overheid van een lidstaat toegelaten is om de economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied of een deel ervan verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op publiek of privaat domein van gsm-masten, -pylonen of -antennes die voor die activiteit worden aangewend, te belasten om budgettaire of andere redenen?