Home

Zaak C-279/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Högsta Domstolen (Zweden) op 22 mei 2013 — C More Entertainment AB/Linus Sandberg

Zaak C-279/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Högsta Domstolen (Zweden) op 22 mei 2013 — C More Entertainment AB/Linus Sandberg

20.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 207/33


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Högsta Domstolen (Zweden) op 22 mei 2013 — C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Zaak C-279/13)

2013/C 207/55

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Högsta Domstolen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: C More Entertainment AB

Verwerende partij: Linus Sandberg

Prejudiciële vragen

1.

Is sprake van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29(1), wanneer op een voor iedereen toegankelijke website een aanklikbare link beschikbaar wordt gesteld naar een door de houder van het auteursrecht op het werk uitgezonden werk?

2.

Is het voor het antwoord op de eerste vraag van belang hoe wordt gelinkt?

3.

Speelt het een rol indien de toegang tot het werk waarnaar wordt gelinkt, op enige wijze beperkt is?

4.

Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van auteurs door onder het begrip „mededeling aan het publiek” een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29?

5.

Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van de houder van het auteursrecht door onder het begrip „mededeling aan het publiek” een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29?