Home

Zaak T-83/13 P: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2014 — BS/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Artikel 73 van het Statuut — Regeling voor de verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten — Collegialiteitsbeginsel — Juridisch karakter van het geding — Percentage aantasting van de fysieke en psychische integriteit — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

Zaak T-83/13 P: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2014 — BS/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Artikel 73 van het Statuut — Regeling voor de verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten — Collegialiteitsbeginsel — Juridisch karakter van het geding — Percentage aantasting van de fysieke en psychische integriteit — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

1.12.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 431/21


Beschikking van het Gerecht van 16 september 2014 — BS/Commissie

(Zaak T-83/13 P)(1)

((„Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Artikel 73 van het Statuut - Regeling voor de verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten - Collegialiteitsbeginsel - Juridisch karakter van het geding - Percentage aantasting van de fysieke en psychische integriteit - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”))

(2014/C 431/36)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirant: BS (Messina, Italië) (vertegenwoordiger: C. Pollicino, advocaat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Currall en V. Joris, vervolgens J. Currall, gemachtigden, bijgestaan door D. Gullo, advocaat)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Derde kamer) van 12 december 2012, BS/Commissie (F-90/11, JurAmbt., EU:F:2012:188), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

BS zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten die de Europese Commissie in het kader van deze procedure heeft gemaakt.