Home

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 30 juni 2016.#CW tegen Raad van de Europese Unie.#Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië – Bevriezing van tegoeden – Plaatsing van verzoekers naam op de lijst op grond van een nieuwe motivering nadat eerdere maatregelen tot bevriezing van tegoeden nietig waren verklaard – Eigendomsrecht – Evenredigheid – Feitelijke vergissing – Misbruik van bevoegdheid – Niet-contractuele aansprakelijkheid – Causaal verband.#Zaak T-516/13.

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 30 juni 2016.#CW tegen Raad van de Europese Unie.#Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië – Bevriezing van tegoeden – Plaatsing van verzoekers naam op de lijst op grond van een nieuwe motivering nadat eerdere maatregelen tot bevriezing van tegoeden nietig waren verklaard – Eigendomsrecht – Evenredigheid – Feitelijke vergissing – Misbruik van bevoegdheid – Niet-contractuele aansprakelijkheid – Causaal verband.#Zaak T-516/13.

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 30 juni 2016 – CW/Raad

(Zaak T‑516/13)

„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië — Bevriezing van tegoeden — Plaatsing van verzoekers naam op de lijst op grond van een nieuwe motivering nadat eerdere maatregelen tot bevriezing van tegoeden nietig waren verklaard — Eigendomsrecht — Evenredigheid — Feitelijke vergissing — Misbruik van bevoegdheid — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Causaal verband”

1.

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië — Bevriezing van de tegoeden van personen die betrokken zijn bij het verduisteren van overheidsmiddelen en van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daaraan hebben meegewerkt — Verduisteren van overheidsmiddelen — Begrip — Autonome en uniforme uitlegging — Ruime uitlegging (Besluit 2011/72/GBVB van de Raad, art. 1, lid 1) (cf. punten 60, 69‑72, 76)

2.

Recht van de Europese Unie — Uitlegging — Methoden — Letterlijke, systematische en teleologische uitlegging — Nuttig effect (Besluit 2011/72/GBVB van de Raad, art. 1, lid 1) (cf. punten 62, 63, 67, 68, 80, 110, 112, 118, 120, 123, 124)

3.

Handelingen van de instellingen — Keuze van de rechtsgrondslag — Besluit tot vaststelling van restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Tunesië — Bevriezing van de tegoeden van personen die betrokken zijn bij het verduisteren van overheidsmiddelen en van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daaraan hebben meegewerkt — Artikel 29 VEU — Toelaatbaarheid (Art. 21 VEU, 23 VEU, 24, lid 1, VEU, 25 VEU, 28 VEU en 29 VEU; art. 275, tweede alinea, VWEU; besluit 2011/72/GBVB van de Raad) (cf. punten 65, 66)

4.

Europese Unie — Rechterlijk toezicht op de rechtmatigheid van de handelingen van de instellingen — Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië — Bevriezing van de tegoeden van personen die betrokken zijn bij het verduisteren van overheidsmiddelen en van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daaraan hebben meegewerkt — Omvang van het toezicht — Bewijs van de gegrondheid van de maatregel — Verplichting voor de Raad om de door de autoriteiten van een derde land overgelegde bewijselementen systematisch te controleren — Geen (Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 47; besluiten 2011/72/GBVB en 2013/409/GBVB van de Raad ) (cf. punten 129‑131, 141‑143, 148‑150)

5.

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië — Bevriezing van de tegoeden van personen die betrokken zijn bij het verduisteren van overheidsmiddelen en van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daaraan hebben meegewerkt — Beperking van het eigendomsrecht en van het recht op vrije uitoefening van een economische activiteit — Schending van het evenredigheidsbeginsel — Geen [Art. 21, lid 2, b) en d), VEU; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 16, 17, lid 1, en 52, lid 1; besluiten 2011/72/GBVB en 2013/409/GBVB van de Raad] (cf. punten 162‑168, 173, 174, 183, 184, 187, 188)

6.

Beroep tot nietigverklaring — Middelen — Misbruik van bevoegdheid — Begrip (cf. punt 193)

7.

Gerechtelijke procedure — Gezag van gewijsde — Omvang — Afwijzing, in een eerste arrest, van een verzoek tot schadevergoeding, op grond dat niet is bewezen dat de schade werkelijk is geleden, wat de omvang ervan is en dat een causaal verband bestaat — Nieuw verzoek tot vergoeding van de schade die is berokkend door dezelfde onrechtmatigheid als de onrechtmatigheid waarover het ging in het arrest tot afwijzing — Niet-ontvankelijkheid (Art. 268 VWEU en 340 VWEU) (cf. punten 216, 217)

8.

Niet-contractuele aansprakelijkheid — Voorwaarden — Onrechtmatigheid — Schade — Causaal verband — Ontbreken van een van de voorwaarden — Volledige verwerping van het beroep tot schadevergoeding (Art. 340, tweede alinea, VWEU) (cf. punten 220, 225, 242, 243)

9.

Niet-contractuele aansprakelijkheid — Voorwaarden — Reële en zekere schade — Bewijslast (Art. 340, tweede alinea, VWEU) (cf. punten 227, 228)

Voorwerp

Ten eerste, verzoek op grond van artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit 2013/409/GBVB van de Raad van 30 juli 2013 tot uitvoering van besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië (PB 2013, L 204, blz. 52), voor zover het verzoeker betreft en, ten tweede, verzoek op grond van artikel 268 VWEU tot vergoeding van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

CW zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van de Raad van de Europese Unie.