Home

Zaak T-4/13: Beroep ingesteld op 9 januari 2013 — Communicaid Group/Commissie

Zaak T-4/13: Beroep ingesteld op 9 januari 2013 — Communicaid Group/Commissie

9.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/24


Beroep ingesteld op 9 januari 2013 — Communicaid Group/Commissie

(Zaak T-4/13)

2013/C 71/37

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Communicaid Group Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, en M. Gray, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De besluiten van de Europese Commissie van 30 oktober 2012 betreffende de percelen 1, 2, 3, 7, 8 en 9, in het kader van aanbestedingsprocedure HR/R.3/PR/2012/002 voor (verschillende) raamovereenkomsten voor het verstrekken van taalonderricht aan het personeel van de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie in Brussel (PB 2012, S 72743) hetzij gedeeltelijk — voor zover daarbij CLL-Allingua als eerste is geplaatst — hetzij in hun geheel nietig verklaren; en

verweerster verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan.

1)

Eerste middel: de Commissie heeft de beginselen van transparantie, non-discriminatie en gelijke behandeling, alsook artikel 94 van het Financieel Reglement(1) geschonden, door CLL-Allingua niet uit sluiten van de aanbestedingsprocedure in omstandigheden waarin aan de offerte van CLL-Allingua medewerking was verleend door een employee van CLL-Allingua — die, ook tijdens de voorbereidende fase van de offerte, had gewerkt in de ter zake bevoegde eenheid van de Commissie en in een beoordelingscommissie in een zeer vergelijkbare aanbestedingsprocedure waaraan zowel Communicaid als CLL-Allingua hadden deelgenomen, en daarmee zijn loyaliteitsverplichting jegens de EU heeft geschonden — en door CLL-Allingua een oneerlijk voordeel te verschaffen ten opzichte van Communicaid.

2)

Tweede middel: de Commissie heeft de beginselen van transparantie, non-discriminatie en gelijke behandeling geschonden en artikel III.2.2 van de aankondiging van de opdracht (PB 2012, S 45 72734) onjuist uitgelegd, door vast te stellen dat CLL-Allingua beschikte over de economische en financiële capaciteit om de opdracht uit te voeren terwijl er onvoldoende bewijs bestond om een dergelijke conclusie te staven, en CLL-Allingua wettelijk gezien moet worden geacht niet aan die prealabele voorwaarde te hebben voldaan.

3)

Derde middel: er zijn een aantal beoordelingsfouten gemaakt met betrekking tot elk van de vier criteria, en wel doordat de beoordelingscommissie (i) de offertes bij herhaling heeft beoordeeld aan de hand van gunnings-subcriteria die vooraf niet waren aangekondigd; (ii) inconsistente cijfers heeft gegeven, hetgeen tot gevolg had dat Communicaid lager scoorde en CLL-Allingua hoger scoorde voor alle percelen voor de technische beoordelingen en (iii) geen overtuigende redenen heeft aangevoerd voor haar beoordelingen.