Home

Zaak T-336/13: Beroep ingesteld op 24 juni 2013 — Borghezio/Parlement

Zaak T-336/13: Beroep ingesteld op 24 juni 2013 — Borghezio/Parlement

31.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/36


Beroep ingesteld op 24 juni 2013 — Borghezio/Parlement

(Zaak T-336/13)

2013/C 252/61

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mario Borghezio (Turijn, Italië) (vertegenwoordiger: H. Laquai, advocaat)

Verwerende partij): Europees Parlement

Conclusies

het verzoek ontvankelijk en gegrond verklaren en bijgevolg de beslissing van het Europees Parlement, genomen in de vorm van een verklaring van de voorzitter van het Europees Parlement in de voltallige zitting van 10 juni 2013, volgens welke verzoeker sinds 3 juni 2013 als niet-fractiegebonden afgevaardigde zetelt en dus vanaf die datum is uitgesloten van de fractie „Europa van Vrijheid en Democratie”, nietig verklaren;

de kosten begroten naar recht.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker — naast het feit dat hij aanvoert dat de beslissing om hem als niet-fractiegebonden afgevaardigde te laten zetelen rechtgevolgen teweegbrengt omdat verzoeker daardoor zijn parlementaire mandaat niet onder dezelfde voorwaarden kan uitoefenen als de afgevaardigden die wel tot een fractie behoren — twee middelen betreffende de zaak ten gronde aan. Verzoeker betoogt dat op het Parlement de verplichting rust om na te gaan of de statuten van de politieke fractie of een algemeen rechtsbeginsel niet ernstig en klaarblijkelijk zijn geschonden.

1)

Eerste middel: ernstige en duidelijke schending van de statuten van de fractie „Europa van Vrijheid en Democratie”, omdat de beslissing om verzoeker uit te sluiten van de fractie is genomen vóór de volgende vergadering van die fractie, in strijd met hetgeen in haar statuten is bepaald.

2)

Tweede middel: schending van verzoekers rechten van verweer, omdat verzoeker zijn verweermiddelen niet tijdens een vergadering van de fractie „Europa van Vrijheid en Democratie” heeft kunnen uiteenzetten.